Regulamin

Regulamin sklepiku internetowego podgorze.pl

Niniejszy regulamin określa warunki funkcjonowania i korzystania z serwisu, prawa i obowiązki oraz zakres odpowiedzialności Administratora oraz Klientów. Każdy Klient może podejmować dalsze czynności po uprzednim wyrażeniu zgody i akceptacji wszystkich postanowień regulaminu.

I. Postanowienia ogólne.

1. Portal internetowy zajmujący się pośrednictwem sprzedaży i dostarczania Towarów, działający pod adresem: sklepik.podgorze.pl jest własnością:
Stowarzyszenia PODGORZE.PL
ul. Limanowskiego 51
30-553 Kraków, NIP: 6792870138 REGON: 120132830
zwanego dalej „Administratorem”

2. Działalność gospodarcza Administratora realizowana za pośrednictwem portalu sklepik.podgorze.pl odbywa się na podstawie niniejszego Regulaminu i każdorazowe złożenie zamówienia oznacza akceptację przez Klienta zasad ustalonych w Regulaminie.

3. Administrator świadczy usługę udostępnienia zasobów Portalu na rzecz Klientów.

4. Prawa Autorskie Portalu należą całkowicie do Administratora.

5. Administrator zobowiązany jest do zapewnienia obsługi technicznej transakcji tzn. przyjęcia zamówień za pośrednictwem zautomatyzowanego systemu transakcyjnego Portalu.

6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Portalu wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Klientów oraz za szkody jakie mogły powstać w wyniku tych zdarzeń, nawet jeśli spowodowałyby one utratę danych.

7. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu i uruchomienia nowej wersji usług portalu w każdej chwili i bez konieczności uzasadniania przyczyny. Informacja o zmianie regulaminu zostanie umieszczona na stornie portalu. Klient po zapoznaniu się ze zmienionym regulaminem ma możliwość zaakceptowania lub nie zaakceptowania Regulaminu.

8. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie portalu.

II. Warunki uczestnictwa i rejestracja.

1. Uczestnikami Portalu są Klienci.

2. Korzystanie z Portalu oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

3. Warunkiem realizacji zamówienia jest zarejestrowanie się Klienta na Portalu poprzez poprawne wypełnienie formularza zakupowego i zapłacenie kwoty będącej sumą wartości zamówionych towarów oraz ewentualnego kosztu dostawy.

4. Zapłata odbywa się za pośrednictwem przelewu bankowego na wskazany numer konta.

III. Podatki, ceny i sposób dostawy.

1. Ceny towarów są cenami brutto tzn. zawierają należne podatki i są wyrażone w polskich złotych.

2. Kosztem dostawy jest kwota ustalona przez Administratora w zautomatyzowanym systemie informatycznym portalu. Koszty i warunki dostawy opisane są na stronie Koszty dostawy i stanowią część niniejszego Regulaminu.

3. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów prezentowanych na stronie portalu internetowego sklepik.podgorze.pl.

IV. Transakcja.

1. Kupujący składa zamówienie na wybrane Towary przy użyciu portalu internetowego.

2. Złożenie zamówienia przez Kupującego jest prawnie wiążące i nie może być przez niego wycofane.

3. Umowa zostaje zawarta w momencie uiszczenia przez Kupującego płatności za zamówiony towar na wskazany nr konta.

4. Kupujący wyraża zgodę na przekazanie Administratorowi danych osobowych, obejmujących imię, nazwisko, adres dostawy Towaru, numeru telefonicznego oraz adresu e-mail w celu finalizacji umowy kupna-sprzedaży.

V. Reklamacje i zwroty.

1. Klient proszony jest o należytą staranność przy odbiorze zamówienia i każdorazowe dokładne jego sprawdzenie przy odbiorze.

2. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu lub rozbieżności zawartości przesyłki z zamówieniem i otrzymanym dokumentem dostawy Klient zgłasza przy odbiorze towaru. Warunkiem przyjęcia takiej reklamacji będzie spisanie w obecności dostarczyciela protokołu reklamacyjnego. Reklamacje niespełniające powyższej procedury nie będą uwzględniane.

3. Reklamacje dotyczące jakości produktów prosimy zgłaszać na adres e-mail: sklepik@podgorze.pl.

4. Klientowi przysługuje możliwość zwrotu towaru w terminie 14 dni od dnia dostawy przez odstąpienie od umowy sprzedaży bez podania przyczyny. Towar należy zwrócić w stanie nienaruszonym. Prosimy o kierowanie informacji o odstąpieniu od umowy na adres e-mail: sklepik@podgorze.pl. Poniżej umieszczono wzór formularza odstąpieniu od umowy, z którego korzystanie nie jest jednak obowiązkowe:

Niniejszym odstępuję od umowy sprzedaży zawartej w ramach zamówienia nr …, w zakresie zakupu następujących artykułów:

Z poważaniem

VI. Prywatność.

1. Polityka ochrony prywatności Portalu zawarta jest na stronie Polityka prywatności i stanowi część niniejszego Regulaminu.

2. Użytkownik wyrażając zgodę na warunki niniejszego Regulaminu, wyraża równocześnie zgodę na sposób, w jaki Administrator traktuje dane przekazane w ramach tej polityki.

3. Administrator nie użyje danych w żadnym innym celu.

4. Ujawnienie danych może nastąpić z przyczyn nakazanych przez prawo.